МОДЕЛІ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено залучення дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес закладів позашкільної освіти. У закладах позашкільної освіти створюються умови для засвоєння дитиною соціального досвіду, індивідуалізації особистості та її успішній соціальній інтеграції з урахуванням індивідуальних можливостей, спрямованості інтересів, здібностей і нахилів вихованців у процесі сумісної діяльності та спілкування. Зазначено, що діяльність педагогічних працівників, які реалізують адаптовані програми позашкільної освіти, має передбачати поєднання освітніх, корекційно-розвивальних, психотерапевтичних і лікувально-оздоровчих технологій, адже процеси розвитку та соціалізації у таких дітей ускладнені. Навчальні програми гурткової роботи, що адаптуються педагогами закладів позашкільної освіти мають відрізнятися високим ступенем варіативності та індівідуалізованості і не можуть бути реалізовані в одному і тому ж вигляді в різних творчих об'єднаннях. The publication examines the involvement of children with special educational needs in the educational process of out-of-school education institutions. Out-of-school education institutions create conditions for the child's assimilation of social experience, individualization of the personality and its successful social integration, taking into account the individual capabilities, direction of interests, abilities and inclinations of pupils in the process of joint activity and communication. It is noted that the activity of pedagogical workers who implement adapted programs of extracurricular education has provide for a combination of educational, correctional and developmental, psychotherapeutic and medical and health technologies, because the processes of development and socialization of such children are complicated. Educational programs of group work, which are adapted by teachers of extracurricular education institutions, should be distinguished by a high degree of variability and individualization and not can be implemented in the same form in different creative associations.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, освітній процес, діти з особливими потребами, соціалізація дітей, гурткова робота, extracurricular education, educational process, children with special needs, socialization of children, group work
Цитування
Синьов В. М. Моделі залучення дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес закладів позашкільної освіти / В. М. Синьов, В. Є. Коваленко // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 164–168.