СТРУКТУРА ТА СУЧАСНИЙ СТАН БРИТАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено британську систему освіти. Британія – це саме та країна, яка з найперших швидше всіх реалізувала себе в освітній сфері. Її система освіти розвивалась протягом багатьох поколінь і досі керується жорсткими вимогами щодо якості навчання. Зазначено, що для покращення ситуації у сфері освіти потрібно мобілізувати зусилля суспільства та опанувати досвід провідних країн світу. Для цього необхідно запровадити докорінну реформу системи освіти, створити умови для конкуренції між державними та приватними ВНЗ. Використовувати інновації у змісті, методах, засобах і формах навчання та вихованні особистості, в управлінні системою освіти, в організації освітнього процесу, у структурі закладів освіти. The publication examines the British education system. Britain is precisely the country that implemented all of them from the very first themselves in the field of education. Its education system has developed over many generations and is still guided by strict requirements for the quality of education. It is noted that in order to improve the situation in the field of education, it is necessary to mobilize the efforts of society and learn the experience of the leading countries of the world. For this, it is necessary to introduce a fundamental reform of the education system, to create conditions for competition between public and private universities. Use innovations in the content, methods, means and forms of education and personality development, in the management of the education system, in the organization of the educational process, in the structure of educational institutions.
Опис
Ключові слова
Британія, система освіти, освітній процес, Britain, education system, educational process
Цитування
Скорогод О. В. Структура та сучасний стан британської системи освіти / О. В. Скорогод // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2023. – С. 140–145.