ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТХЕКВОНДИСТІВ 13-14 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНО ПІДІБРАНИХ ВПРАВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті наведені данні анкетування тренерів стосовно ролі фізичних якостей для змагальної діяльності тхеквондистів, а також зміни показників рівноваги спортсменів під впливом виконання вправ на нестійкій опорі. Мета роботи - підвищити показники координаційних здібностей тхеквондистів 13-14 років за рахунок використання спеціально підібраних вправ. Матеріал та методи дослідження: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічне дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 8 спортсменів-тхеквондистів 13-14 років. Результати. На думку тренерів найважливішими якостями для тхеквондистів є швидкість та координація. Серед координаційних здібностей тхеквондистів тренери відмічають як найважливіші відчуття ритму, відчуття часу та відстані, рівновагу та вестибулярну стійкість. Після впровадження вправ на нестійкій опорі показники рівноваги тхеквондистів за тестом Ромберга зазнали достовірних позитивних змін (при p˂0,05), показники тесту Яроцького хоч і мали позитивні покращення але не мали достовірності (при p˃0,05). Висновки. Встановлено, що використання вправ на нестійкій опорі, які мають характер імітаційних ударних та захисних дій у тренувальному процесі тхеквондистів 13-14 років за запропонованою нами схемою їхнього застосування у тренувальному процесі призводить до відчутного покращення рівноваги спортсменів. The article presents data from a questionnaire of coaches regarding the role of physical qualities for the competitive activity of taekwondo players, as well as changes in the balance indicators of athletes under the influence of performing exercises on an unstable support. The purpose of the study is to increase the coordination abilities of 13-14-year-old taekwondo players through the use of specially selected exercises. Research materials and methods: theoretical analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, pedagogical research, methods of mathematical statistics. 8 taekwondo athletes aged 13-14 took part in the study. The results. According to coaches, the most important qualities for taekwondo players are speed and coordination. Among the coordination abilities of taekwondo players, coaches note that the sense of rhythm, sense of time and distance, balance and vestibular stability are the most important. After the implementation of exercises on an unstable support, the balance indicators of taekwondo players according to the Romberg test underwent significant positive changes (at p˂0.05), the indicators of the Yarotskyi test, although they had positive improvements, did not have reliability (at p˃0.05). Conclusions. It was established that the use of the exercises proposed by us on an unstable support, which had the character of simulated shock and defensive actions in the training process of taekwondo players aged 13-14 years with the proposed scheme of their use, leads to a noticeable improvement in the level of balance of athletes.
Опис
Ключові слова
тхеквондист, координація, рівновага, розвиток, нестійка опора, баланс, спортивне тренування, taekwondo player, coordination, balance, development, unstable support, balance, sports training
Цитування
Лючкова Є. Зміни показників кооодинаційних здібностей тхеквондистів 13-14 років під впливом спеціально підібраних вправ / Є. Лючкова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 55–62.