ЗНАЧУЩІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ» ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ-СХОДОЗНАВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено міжкультурну комунікацію, яка передбачає взаємодію індивідів, кожен з яких виступає і як окрема особа, і як представник певної соціокультурної і мовної спільноти, приналежність до якої зумовлює його світогляд, систему цінностей, моделі поведінки, стиль спілкування тощо. Зазначено, що культура східних країн, безумовно, має свої особливості, які, з одного боку, ускладнюють комунікацію, а з іншого боку, збагачують наше уявлення про світ, допомагають вийти за межі звичного мислення, адже гасло сучасної світової комунікації й співробітництва є “to benefit from diversity” («отримати користь від різноманітності»). The publication examines intercultural communication, which involves the interaction of individuals, each of whom acts both as an individual and as a representative of a certain sociocultural and language community, belonging to which determines his worldview, value system, behavior patterns, communication style, etc. It is noted that the culture of Eastern countries certainly has its own characteristics, which, on the one hand, complicate communication, and on the other hand, enrich our perception of the world, help to go beyond the boundaries of usual thinking, because the slogan of modern world communication and cooperation is "to benefit from diversity".
Опис
Ключові слова
міжкультурна комунікація, культура східних країн, підготовка філологів-сходознавців, intercultural communication, culture of eastern, countries, training of philologists-orientalists
Цитування
Скразловська І. Значущість навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» для професійної підготовки філологів-сходознавців / І. Скразловська, С. Алібекіроглу // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 139–143.