ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАМАТИКИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено навчання синтаксису при вивченні граматики китайської мови. Метою навчання синтаксису китайської мови є навчання студентів правилам зв’язування слів і словоформ, вмінню аналізувати ті єдності, у яких функціонують взаємозалежні слова та форми слів; навчання студентів умінню аналізувати складне речення, самим конструювати складні синтаксичні конструкції. Наведено завдання навчання синтаксису китайської мови. Зазначено, що для якісної підготовки студентів-філологів за спеціальністю «Китайська філологія» викладанню синтаксису китайської мови слід приділяти особливу увагу у межах вивчення як практичної, і теоретичної граматики. The publication examines the teaching of syntax in learning the grammar of the Chinese language. The purpose of learning the syntax of the Chinese language is to teach students the rules of connecting words and word forms, the ability to analyze those units in which interdependent words and word forms function; teaching students' ability to analyze a complex sentence, construct complex syntactic constructions themselves. The task of learning the syntax of the Chinese language is presented. It is noted that for the high-quality training of philology students majoring in Chinese philology, special attention should be paid to the teaching of the syntax of the Chinese language within the scope of studying both practical and theoretical grammar.
Опис
Ключові слова
вивчення китайської мови, граматика китайської мови, синтаксис, learning the Chinese language, Chinese grammar, syntax
Цитування
Руда Н. Проблеми навчання синтаксису при вивченні граматики китайської мови / Н. Руда, К. Жукова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 134–136.