ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ОСОБАМ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розкрито потенціал впровадження елементів трудового навчання та виховання у процес викладання іноземних мов особам з психологічними проблемами, викликаними міграційними, побутовими, культурними і т. п. травмами. Зазначено, що елементи трудового навчання та виховання можуть бути успішно інтегровані до курсів іноземних мов з метою покращення фізичного та психічного стану учасників. Позитивний ефект досягається завдяки таким особливостям трудової діяльності, як відчуття власної значущості та корисності, встановлення життєвого розпорядку, емоції радості від виконаного завдання. Трудові завдання мають корегуватися викладачем в залежності від потреб групи та кожного окремого учасника. Контрольна функція може здійснюватися сумісно з групою. Праця не повинна обтяжувати і має викликати відчуття задоволення та радості. The publication reveals the potential of introducing elements of labor training and education into the process of teaching foreign languages to persons with psychological problems caused by migration, household, cultural, etc. traumas. It is noted that the elements of labor training and upbringing can be successfully integrated into foreign language courses in order to improve the physical and mental condition of the participants. A positive effect is achieved thanks to such features of work, such as a sense of one's own importance and usefulness, establishing a daily routine, and emotions of joy from a completed task. Work tasks should be adjusted by the teacher depending on the needs of the group and each individual participant. The control function can be carried out in conjunction with the group. Work should not be burdensome and should cause a feeling of satisfaction and joy.
Опис
Ключові слова
трудове навчання, трудове виховання, викладання іноземних мов, особи з особливими потребами, labor training, labor education, teaching foreign languages, persons with special needs
Цитування
Костенко О. Потенціал трудового навчання та виховання у викладанні іноземних мов особам у складних життєвих обставинах / О. Костенко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 116–118.