Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор (до 70-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Золотухіної Світлани Трохимівни, доктора педагогічних наук, професора, завідувачці кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 2002 по 2021 рік. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 43 років науково-педагогічної діяльності (1980–2023 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями освіти і педагогіки. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Zolotukhina Svitlana Trokhymivna, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of general pedagogy and pedagogy of the higher school of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda from 2002 to 2021. The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific output during 43 years of scientific and pedagogical activity (1980–2023) - dissertations, books, monographs, study guides, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in issues of education and pedagogy.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Золотухіна С. Т., педагогіка вищої школи, педагогічна спадщина, науковий доробок, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, S. T. Zolotukhina, higher school pedagogy, pedagogical heritage, scientific work, professors of H. S. Skovoroda KhNPU
Цитування
Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор (до 70-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1980–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 110 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 9)