Музика як засіб естетичного виховання у педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто естетичне виховання у педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського. Музика є одним із засобів естетичного виховання. В. Сухомлинський надавав їй особливого значення. Зазначено, що музика як виховний засіб надає емоційного й естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї. The publication examines aesthetic education in the pedagogical activity of V. O. Sukhomlynskyi. Music is one of the means of aesthetic education. V. Sukhomlynsky attached special importance to it. It is noted that music as an educational tool gives an emotional and aesthetic color to the entire spiritual life of a person. Knowing the world of feelings is impossible without understanding and experiencing music, without a deep spiritual need to listen to music and enjoy it.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, Сухомлинський В. О., естетичне виховання, музика, магістерські роботи, pedagogical activity, V. O. Sukhomlynskyi, aesthetic education, music, master's theses
Цитування
Скрипніков В. Музика як засіб естетичного виховання у педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського / В. Скрипніков // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 80.