Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкових класів за допомогою електронного портфоліо

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкових класів за допомогою електронного портфоліо. Електронне портфоліо – це інструмент, який дозволяє збирати, організовувати та демонструвати роботи та досягнення у вигляді електронних документів. Зазначено, що електронне портфоліо може бути ефективним інструментом для розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкових класів у дистанційному навчанні. Якщо використовувати електронне портфоліо в навчальному процесі, то здобувачі матимуть можливість систематично досліджувати, аналізувати та рефлексувати над своїми навчальними досягненнями та роботами. Це дозволить їм розвивати критичне мислення, аналітичні здібності та критичну оцінку інформації, що є важливими навичками в сучасному світі. The publication examines the development of critical thinking of future primary school teachers with the help of an electronic portfolio. An electronic portfolio is a tool that allows you to collect, organize and display works and achievements in the form of electronic documents. It is noted that the electronic portfolio can be an effective tool for the development of critical thinking of future elementary school teachers in distance learning. If the electronic portfolio is used in the educational process, the students will have the opportunity to systematically research, analyze and reflect on their educational achievements and works. This will enable them to develop critical thinking, analytical skills and critical evaluation of information, which are important skills in today's world.
Опис
Ключові слова
електронне портфоліо, майбутні учителі, критичне мислення, магістерські роботи, electronic portfolio, future teachers, critical thinking, master's theses
Цитування
Блага А. Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкових класів за допомогою електронного портфоліо / А. Блага // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 39.