Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1227
Title: ДИНАМІКА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО ТИЖНЯ
Other Titles: ДИНАМИКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ
DYNAMICS OF MENTAL WORKING EFFECTIVENESS OF ADOLESCENTS DURING THE TRAINING WEEK
Authors: Комісова, Т. Є.
Мамотенко, А. В.
Коваленко, Л. П.
Keywords: розумова працездатність
сила нервових процесів
теппінг-тест
умственная работоспособность
сила нервных процессов
теппинг-тест
mental performance
force of nervous processes
tee-test
Issue Date: 14-Apr-2016
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Українська асоціація валеологів, ФОП «Петров І. В.»
Citation: Комісова Т. Є. Динаміка розумової працездатності підлітків впродовж навчального тижня / Т. Є. Комісова, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : тези доп. ХIV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 14–16 квіт. 2016 р. – Харків : ХНУ, 2016. – С. 183–185.
Abstract: В результаті дослідження сили нервових процесів та динаміки розумової працездатності учнів десятого класу було встановлено, що продуктивність розумової працездатності в учнів зростає у першій половині дня на початку навчального тижня (від понеділка до четверга). Для оптимальнішого засвоєння складного матеріалу та збереження здоров’я учнів, при складанні розкладу уроків необхідно враховувати наступні фактори: складні для засвоєння предмети рекомендовано проводити на перших уроках на початку тижня ; тематичний та семестровий контроль знань повинен здійснюватися в той же час. В результате исследования силы нервных процессов и динамики умственной работоспособности учащихся десятого класса было установлено, что производительность умственной работоспособности у учащихся возрастает в первой половине дня в начале учебной недели (с понедельника по четверг). Для более оптимального усвоения сложного материала и сохранения здоровья учащихся, при составлении расписания уроков необходимо учитывать следующие факторы: сложные для усвоения предметы рекомендуется проводить на первых уроках в начале недели ; тематический и семестровый контроль знаний должен осуществляться в то же время. As a result of the study of the strength of the nervous processes and the dynamics of the mental performance of the tenth grade students, it was established that the productivity of mental performance in students increases in the morning at the beginning of the school week (Monday to Thursday). In order to better assimilate complex material and preserve the health of students, the following factors must be taken into account when drawing up the lessons schedule: it is recommended that subjects that are difficult to learn be taught in the first lessons at the beginning of the week; The thematic and semester control of knowledge should be carried out at the same time.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1227
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. СинельниковаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.