Внесок учених Слобожанщини кінця ХІХ — початку ХХ століття в розробку питання змісту шкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки
Анотація
У публікації проаналізовано науково-педагогічну спадщину вчених Слобожанщини кінця XIX — початку ХХ століття, визначено їх внесок у розробку питань змісту шкільної освіти досліджуваного періоду. Ознайомлення з науково-педагогічною спадщиною вчених Слобожанщини досліджуваного періоду переконує в тому, що науковці не лише вдавалися до розробки власних шкільних підручників і посібників, але й зверталися до аналізу тієї навчально-методичної літератури, яка використовувалась у закладах освіти. У рецензіях, критичних статтях, на сторінках періодичної преси, виступах на засіданнях педагогічного відділу Харківського історико-філологічного товариства вони намагались привернути увагу вчителів, батьків, громадськості до проблеми методичного забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками, які б відповідали змісту і меті гімназичної освіти, тим критеріям, які висувала передова педагогічна думка, надавали рекомендації щодо використання в навчальному процесі існуючої науковопопулярної літератури з певних проблем, знайомили вчителів з новинками педагогічної літератури, досвідом вітчизняних і зарубіжних педагогів. The publication analyzes the scientific and pedagogical heritage of scientists of the Slobozhan region of the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, and their contribution to the development of issues of the content of school education of the studied period is determined. Acquaintance with the scientific and pedagogical heritage of scientists of the Slobozhan region of the studied period convinces that scientists not only resorted to the development of their own school textbooks and manuals, but also turned to the analysis of the educational and methodological literature that was used in educational institutions. In reviews, critical articles, on the pages of periodicals, speeches at meetings of the pedagogical department of the Kharkiv Historical and Philological associations, they tried to draw the attention of teachers, parents, and the public to the problem of methodically providing educational institutions with textbooks and manuals that would meet the content and purpose of gymnasium education, the criteria that put forward advanced pedagogical thought, provided recommendations regarding the use of existing popular science literature on certain issues in the educational process, teachers were introduced to novelties of pedagogical literature, the experience of domestic and foreign teachers.
Опис
Ключові слова
науково-педагогічна спадщина, зміст освіти, історія педагогіки, шкільна освіта, Слобожанщина, scientific and pedagogical heritage, content of education, history of pedagogy, school education, Slobozhanshchyna
Цитування
Зеленська Л. Внесок учених Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ століття в розробку питання змісту шкільної освіти / Л. Зеленська // Новий Колегiум. – 2013. – № 2. – С. 87–93.