Використання ігрових технологій для формування екологічної компетентності молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання ігрових технологій для формування екологічної компетентності молодших школярів. Зазначено, що формування екологічної компетентності як однієї з ключових характеристик сучасної людини, що уможливлює її гармонію з навколишнім світом і з собою, ефективно відбувається у процесі застосування ігрових технологій. Їх використання уможливлює включення учнів в екологічну діяльність й набуття певного досвіду участі в справах збереження та покращення стану навколишнього середовища, розвитку екологічно значимих особистісних якостей, цінностей, мислення. The publication examines the use of game technologies for the formation of environmental competence of younger schoolchildren. It is noted that the formation of ecological competence as one of the key characteristics of a modern person, which enables harmony with the surrounding world and with oneself, takes place effectively in the process of using game technologies. Their use makes it possible to include students in environmental education activities and acquiring certain experience of participation in the preservation and improvement of the environment, development of ecologically significant personal qualities, values, and thinking.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, ігрові технології, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, environmental education, game technologies, educational process, students of primary school age, master's theses
Цитування
Коновал Є. Використання ігрових технологій для формування екологічної компетентності молодших школярів / Є. Коновал // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 16.