ВИДО-ЧАСОВІ ВІДНОШЕННЯ В ГРАМАТИЦІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано особливості поетичної граматики Ліни Костенко. Індивідуальна поетична мовна картина світу Ліни Костенко була неодноразовим предметом дослідження українських лінгвістів, бо мовний світ її поезії – неосяжний, велич і глибина його осмислюється, але ще далеко не вичерпана для філологів. Предмет вивчення – видо-часові форми дієслова як основний носій хронотопу в поетичному мовленні Ліни Костенко. Мета – з’ясувати поширеність і співвідношення видо-часових форм дієслова в організації поетичного тексту й виявленні поетичних смислів, закладених авторкою. The publication analyzes the features of Lina Kostenko's poetic grammar. Lina Kostenko's individual poetic linguistic picture of the world has repeatedly been the subject of research by Ukrainian linguists, because the linguistic world of her poetry is immeasurable, its greatness and depth are comprehended, but not yet exhausted for philologists. The subject of study is the specific-temporal forms of the verb as the main carrier of the chronotope in Lina Kostenko's poetic speech. The goal is to find out the prevalence and correlation of the specific-temporal forms of the verb in the organization of the poetic text and to reveal the poetic meanings laid down by the author.
Опис
Ключові слова
мовна картина світу, Костенко Л., українська мова, художній текст, ідіостиль письменника, language picture of the world, L. Kostenko, Ukrainian language, artistic text, writer's idiostyle
Цитування
Шокуров О. В. Видо-часові відношення в граматиці поезії Ліни Костенко / О. В. Шокуров // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 152–156.