ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування екологічної грамотності здобувачів початкової освіти у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ». Зазначено, що під час засвоєння курсу учні дізнаються про різноманітність видів тварин і рослин та їхнє середовище існування, суть екологічних проблем та вплив своїх дій на навколишнє середовищ, що сприяє формуванню позитивного ставлення до природи, бажанню її охороняти, раціонально використовувати природні ресурси та прагненні екологічної стабільності у світі. The publication examines the formation of environmental literacy of students of primary education in the process of studying the course "I explore the world". It is noted that while learning the course, students will learn about the variety of species of animals and plants and their habitats, the essence of environmental problems and the impact of their actions on the environment, which contributes to the formation of a positive attitude towards nature, the desire to protect it, rational use of natural resources and aspirations for ecological stability in the world.
Опис
Ключові слова
екологічна освіта, навколишнє середовище, діти молодшого шкільного віку, екологічна культура, студентські роботи, environmental education, environment, children of primary school age, ecological culture, student works
Цитування
Леонова Т. Формування екологічної грамотності здобувачів початкової освіти у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» / Т. Леонова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 43.