ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ (НА ПРИКЛАДІ КОНФУЦІАНСТВА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано моральне виховання у Стародавньому Китаї на прикладі конфуціанства. Конфуціанство є однією з головних релігій Китаю, яка має найбільшу частку прихильників серед інших. Зазначено, що ідея конфуціанства мала великий вплив на моральне виховання Китаю і діяла з метою покращення життя суспільства. Конфуціанство вчило виховувати праведну і поважну людину, яка самовдосконалюється і прагне праведності своєї сім'ї, а відтак і держави. The publication analyses moral education in ancient China on the example of Confucianism. Confucianism is one of the main religions of China, which has the largest share of adherents among others. It is noted that the idea of Confucianism had a great influence on the moral education of of China and acted to improve the life of society. Confucianism taught to bring up a righteous and respectful person who is self-improving and strives for the righteousness of his family and, consequently, of the state.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, конфуціанство, Стародавній Китай, студентські роботи, moral education, Confucianism, Ancient China, student works
Цитування
Лужецька М. О. Історико-культурна складова морального виховання у Стародавньому Китаї (на прикладі конфуціанства) / М. О. Лужецька // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 170–172.