ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Juris Europensis Scientia
Анотація
Адвокатська діяльність є важливим елементом функціонування сучасного суспільства. Захист є необхідним для осіб, які потрапили у складну життєву ситуацію і потребують професійного консультування щодо подальших дій. Проте, визнання суспільством ролі адвокатури як правозахисного інституту стало можливим у результаті складного історико-правового процесу, який активно почав розвиватися на території України після проведення судових реформ 1864 року. Тож, звернення до історичного минулого допоможе заповнити певні прогалини у розумінні взаємозв’язку функціонування таких прогресивних інституцій як суд присяжних і адвокатура. Узагальнено, що досвід функціонування суду присяжних другої половини ХІХ – початку ХХ ст. свідчить про поетапність його запровадження, особливість процедури обрання колегії присяжних, яка вирішувала питання про винуватість або невинуватість дій підсудного, запровадження принципів структурованості і послідовності розгляду кримінальної справи, виділення основних частин судового процесу. З’ясовано, що особливу роль щодо захисту прав людини відігравали присяжні повірені (адвокати) організаційно-правові засади діяльності яких закріплювалися «Судовими статутами». Виявлено, що високий рівень професійної майстерності адвокатів включав володіння ораторським мистецтвом, уміння доводити і спростовувати факти, аргументувати докази, сприяло успішному завершенню справи і виправданню обвинуваченого. Але, враховуючи те, що адвокати у своїх промовах звертали увагу на проблеми не лише особи, але і суспільства вцілому; зацікавленість суспільства у промовах, які друкувалися у пресі, їх діяльність викликала незадоволення з боку урядових чиновників, що і стало причиною поступового обмеження як діяльності адвокатури, так і суду присяжних. У статі наведено приклади гучних політичних процесів, що відбувалися у суді присяжних зазначеного періоду, які принесли відомість і славу адвокатам і спричинили реакційні настрої у суспільстві. Advocacy is an important part of the functioning of modern society. Protection is necessary for individuals who find themselves in a difficult life situation and need professional advice on further actions. However, recognition of the role of the advocacy as a human rights institution became possible as a result of a complex historical and legal process that began to develop actively on the territory of Ukraine after the judicial reform of 1864. So, turning to the historical past will help fill in certain gaps in understanding the relationship between the functioning of such progressive institutions as the jury trial and advocacy. It is generalized that the experience of functioning of the jury trial in the second half of the 19th - early 20th century indicates the gradual introduction of it, the peculiarities of the procedure for electing a jury, which decided the issue of the guilt or innocence of the defendant's actions, the introduction of the principles of structuredness and sequence in the consideration of a criminal case, the allocation of the main parts of the trial. It was found that sworn attorneys were of particular importance in the protection of human rights, the organizational and legal foundations of whose activities were fixed by the "Judicial Statutes". It was revealed that the high level of professional skills of lawyers included the possession of oratory skills, the ability to prove and refute facts, argue evidence, contributed to the successful completion of the case and the acquittal of the accused. But, given the fact that lawyers in their speeches paid attention to the problems not only of a person, but of the whole society as a whole; public interest in the speeches that were placed in the press, their activities caused dissatisfaction on the part of government officials, which was the reason for the gradual restriction of both the activities of the lawyer and the jury trial. The article provides examples of high-profile political trials that took place in the jury of the named period, which brought fame and glory to lawyers and led to reactionary moods in society.
Опис
Ключові слова
суд присяжних, адвокатська діяльність, судова реформа, судовий процес, кримінальна справа, jury trial, advocacy, judicial reform, trial, criminal case
Цитування
Микитюк С. О. Організаційно-правові засади адвокатської діяльності в умовах функціонування суду присяжних у другій половині ХІХ – початку ХХ століття / С. О. Микитюк, В. О. Микитюк // Juris Europensis Scientia. – 2022. – Вип. 1. – С. 13–17.