Концепт НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в англомовному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається концепт НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в англомовному дискурсі. Ця проблема в сучасному мультикультурному та багатонаціональному світі набуває особливої актуальності у зв’язку із процесами соціокультурного становлення, перерозподілу територій та боротьби країн за незалежність. Результатом здійсненого дослідження є висновок про те, що розглянутий концепт охоплює етнічну самоідентифікацію суб’єкта з певним політичним утворенням. Національна ідентичність актуалізується та функціонує в мові, яка виступає універсальним засобом самоусвідомлення. The article deals with the concept of NATIONAL IDENTITY in English discourse. This problem in today's multicultural and multinational world is becoming especially relevant according to the processes of socio-cultural formation, redistribution of territories and struggle of countries for independence. As a result of the conducted research we have come to the conclusion that the considered concept covers ethnic self-identification of a subject with a certain political entity. National identity is actualized and becomes functional in speech which acts as a universal means of self-awareness.
Опис
Ключові слова
дискурс, концепт НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, етнічна самоідентифікація, «homo socius», нація, discourse, concept NATIONAL IDENTITY, ethnic self-identification, "homo socius", nation
Цитування
Сорокіна В. Концепт НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в англомовному дискурсі / В. Сорокіна // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 275–278.