Методологія сучасних наукових досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено результати актуальних наукових досліджень вчених – викладачів, учителів, вихователів, докторантів, здобувачів третього (освітньо-наукового), другого (магістерського) і першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти – учасників ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 23–24 лютого 2023 р.) з України, Азербайджану, Грузії, Китайської Народної Республіки, Німеччини, Республіки Польща. Для наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, учителів, вихователів, здобувачів вищої освіти. Може використовуватись в освітньому процесі і в теоретичних наукових дослідженнях. The collection presents the results of current scientific research of scientists – lecturers, teachers, educators, doctoral students, applicants for the third (educational-scientific), second (master's) and first (bachelor's) levels of higher education – participants of the XІХ International Scientific and Practical Conference "Methodology of Modern Scientific Research" (Kharkiv, February 23–24, 2023) from Ukraine, Azerbaijan, Georgia, the People's Republic of China, Germany, Republic of Poland. For researchers, teachers of higher education institutions, teachers, educators, applicants for higher education. It can be used in the educational process and in theoretical scientific research.
Опис
Ключові слова
сучасні наукові дослідження, методологія, освітній простір, матеріали конференції, modern scientific research, methodology, educational space, conference materials
Цитування
Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 480 с.