ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ З ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРЕОГРАФА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування виконавських умінь у майбутніх хореографів. Доведено, що головними умовами успішного формування виконавських умінь та навичок у майбутніх хореографів є усвідомлення мети завдання, розуміння його змісту і способів виконання. Цьому сприяє пояснення змісту творчого завдання, методики виконання танцювальних комбінацій, віртуозне виконання кращих танцювальних композицій, які є в репертуарі хореографічного ансамблю. Для формування виконавських умінь важливе свідоме ставлення студента-хореографа до творчого завдання з метою ефективного виконання дій, спрямованих на розв’язання його. The publication discusses the development of performance skills in future choreographers. It is proved that the main conditions for the successful formation of performing skills in future choreographers are awareness of the purpose of the task, understanding of its content and methods of performance. This is facilitated by explaining the content of the creative task, the methodology performance of dance combinations, and masterly performance of the best dance compositions in the repertoire of the choreographic ensemble. For the formation of performing skills, it is important for the student choreographer to have a conscious attitude to the creative task in order to effectively perform actions aimed at solving it.
Опис
Ключові слова
виконавські уміння, хореографи, хореографічна діяльність, танець, performance skills, choreographers, choreographic activity, dance
Цитування
Волчукова В. М. Особливості розвитку виконавських умінь та навичок у майбутніх хореографів у процесі вивчення дисципліни «Практикум з виконавської діяльності хореографа» / В. М. Волчукова, О. М. Тіщенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 705–707.