Новітня історія країн Азії та Африки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Тарасенко В. П.
Анотація
Навчально-методичний комплекс структурований відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Новітня історія країн Азії та Африки» кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Видання має на меті сприяти формуванню у студентів науково обґрунтованих уявлень про історію країн Азії та Африки в новітній період. Зокрема, визначаються закономірності та специфіка історичного розвитку країн Сходу в період, який починається від облаштування світу після Першої світової війни, охоплює міжвоєнний розвиток країн регіону, їх участь у подіях Другої світової війни, процес деколонізації другої половини ХХ ст., вибір шляхів розвитку країнами Сходу, спроби впровадження соціально-економічних і політичних реформ, закінчуючи сучасними процесами в афро-азійському світі. У навчально-методичному посібнику подані зміст навчального матеріалу, теми лекційних і семінарських занять із методичними рекомендаціями, питання для підготовки до модульних контрольних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, список рекомендованих джерел і літератури, критерії оцінювання роботи студентів. Видання призначене для студентів спеціальності 6.020302 «Історія», галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», освітнього рівня «Бакалавр». Учебно-методический комплекс структурирован в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Новейшая история стран Азии и Африки» кафедры всемирной истории Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Издание призвано способствовать формированию у студентов научно обоснованных представлений об истории стран Азии и Африки в новейший период. В частности, определяются закономерности и специфика исторического развития стран Востока в период, который начинается c обустройства мира после Первой мировой войны, охватывает межвоенное развитие стран региона, их участие в событиях Второй мировой войны, процесс деколонизации второй половины ХХ в., выбор путей развития странами Востока, попытки внедрения социально-экономических и политических реформ, заканчивая современными процессами в афро-азиатском мире. В учебно-методическом пособии представлены содержание учебного материала, темы лекционных и семинарских занятий с методическими рекомендациями, вопросы для подготовки к модульным контрольным работам, задания для самостоятельной работы студентов, список рекомендованных источников и литературы, критерии оценки работы студентов. Издание предназначено для студентов специальности 6.020302 «История», отрасли знаний 0203 «Гуманитарные науки», образовательного уровня «Бакалавр». The teaching methodology is structured according to the work programme of the academic discipline «Recent History of Asian and African Countries» of the Department of World History of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication is designed to help students to form scientific-grounded imagination about the history of Asian and African countries during the recent period. In particular, the regularities and specificity of the historical development of the eastern countries in the period which begins from the arrangement of the world after the First World War, covers the inter-war development of the countries of the region, its participation in the events of the Second World War, the decolonization process in the second half of the XX century, the choice of the ways of the development by the eastern countries, attempts to introduce the social, economic and political reforms, ending with modern processes in the Afro-Asian world are determined. The content of teaching material, the lectures and seminars topics with methodical recommendations, the questions for the preparation for module tasks, the tasks for students’ unsupervised work, the list of recommended sources and literature, the criterions of the students’ work estimation are presented in this learner’s guide. The publication is intended for students studying the specialty 6.020302 «History», the branch of knowledge 0203 «Humanities», the educational level «Bachelor».
Опис
Ключові слова
Азія, Африка, новітня історія, деколонізація, глобалізація, Азия, Африка, новейшая история, деколонизация, глобализация, Asia, Africa, recent history, decolonization, globalization
Цитування
Ямпольська Л. М. Новітня історія країн Азії та Африки : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту / Л. М. Ямпольська, відп. за вип. Кучемко М. М. ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 163 с.