Фразеологія як лінгвістична наука. Класифікація фразеологічних одиниць

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено основні питання фразеології як лінгвістичної дисципліни: що є предметом вивчення, основним завданням і об'єктом фразеології як науки. Розглянуто семантичний та структурно-семантичний принципи класифікації фразеологічних одиниць, наведено приклади до кожної класифікації. Було виявлено, що знання фразеологічних одиниць значною мірою полегшує розуміння художніх текстів, а їх грамотне використання робить іноземну мову жвавою та повнішою. The article highlights the main issues of phraseology as a linguistic discipline: what is the subject of study, the main task and object of phraseology as a science. The semantic and structural-semantic principles of the classification of phraseological units are considered, examples for each classification are given. It was found that the knowledge of phraseological units greatly facilitates the understanding of literary texts, and their competent use makes a foreign language lively and fuller.
Опис
Ключові слова
фразеологія, фразелогічні одиниці, класифікація фразеологізмів, семантика, phraseology, phraseological units, classification of phraseological units, semantics
Цитування
Вівич К. Фразеологія як лінгвістична наука. Класифікація фразеологічних одиниць / К. Вівич // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 62–65.