ФЕНОМЕН СВОБОДИ В ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І В СУЧАСНИХ ІСТОРИЧНИХ ВИМІРАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню феномену свободи у творчості Григорія Сковороди та в сучасних історичних реаліях російсько-української війни. Дослідниця підкреслює, що прагнення людини до свободи, свободи від гріха Григорій Сковорода вважав найвищим даром, благом людини, головною метою і мірилом її життя, а "дух свободи" безпосередньо пов'язував з Богом. Звичайно, йдеться про ідею внутрішньої свободи людини, яка звільняє людину від принад і тягарів дочасного матеріального світу. Гуманіст епохи бароко наголошує на важливості духовних цінностей, зокрема свободи, у ранньому житті людини. У статті пропонується покласти це в основу епітафії Г. Сковороди: "Світ ловив мене, та не спіймав" лежить біблійна содомська історія про те, як Лот розірвав кайдани гріха, чари дочасного світу на шляху до свободи, дарованої людині Богом. Содомський дискурс, започаткований у біблійних текстах, розвинувся в трактатах Григорія Сковороди і має своє продовження в реальних картинах російсько-української війни, але вже з абсолютно протилежним біблійним і пандейським значенням. Для сучасних українців гасло "Воля (свобода) або смерть" стало керівництвом до визвольних і радикальних дій. Семантика концепту СВОБОДА сьогодні, в умовах жахливої російсько-української війни, трактується нарівні з концептом ЖИТТЯ. This article is devoted to the study of the phenomenon of freedom in the work of Hryhorii Skovoroda and in the modern historical realities of the Russian-Ukrainian war. The researcher emphasizes that Hryhorii Skovoroda considered a person's desire for freedom, freedom from sin as the highest gift, the good of a person, the main goal and measure of their life, and he directly connected the “spirit of freedom” with God. Of course, we are talking about the idea of the inner freedom of a person, which frees a person from the attractions and burdens of the pre-temporal material world. The humanist of the Baroque era emphasizes the importance of spiritual values, in particular freedom, in the early life of a person. The article suggests that the basis of H. Skovoroda's epitaph: “The world caught me, but did not catch me” is the biblical Sodom story of Lot breaking the chains of sin, the charms of the pre-temporal world on the way to the freedom given to man by God. The Sodom discourse that began in biblical texts, developed in the treatises of Hryhorii Skovoroda, and has its continuation in the real pictures of the Russian-Ukrainian war, but already with a completely opposite meaning to its biblical and Pandey meanings. For modern Ukrainians, the slogan “Will (freedom) or death” has become a guide to liberating and radical actions. The semantics of the concept of FREEDOM nowadays, in the conditions of the terrible Russian-Ukrainian war, is interpreted equally with the concept of LIFE.
Опис
Ключові слова
феномен свободи, семантика, біблійні тексти, смисли, содомський дискурс, російсько-українська війна, phenomenon of freedom, semantics, biblical texts, meanings, Sodom discourse, Russian-Ukrainian war
Цитування
Левченко Н. М. Феномен свободи в творчості Григорія Сковороди і в сучасних історичних вимірах / Н. М. Левченко // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 115–123.