СІМ’Я ПРИ ТЮТЮНОПАЛІННІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
Монографія присвячена дослідженню функціонування сімейної системи при тютюнопалінні. В роботі подано теоретичний аналіз тютюнопаління як сімейної проблеми, представлено концепцію семантизації паління у сім’ї, розкрито психологічну структуру, закономірності та механізми функціонування сімейної системи при тютюнопалінні на різних етапах життєвого циклу сім’ї. Розроблено комплекс психодіагностики суб’єктивної семантики паління у сім’ї, функціонування сімейної системи при тютюнопалінні та тютюнової поведінки особистості. Показано особливості семантизації паління на різних рівнях функціонування сімейної системи та її роль в актуалізації тютюнової поведінки, визначено характеристики сімейної системи при тютюнопалінні на різних етапах життєвого циклу сім’ї та їх зв’язок із уявленнями про вплив паління на реалізацію сімейних функцій, виявлено типологію, психологічну структуру, сімейні кореляти тютюнової поведінки та психологічні предиктори відмови від паління. Для психологів, сімейних консультантів, наркологів, викладачів, аспірантів, студентів психологічних спеціальностей. The monograph is devoted to the study of the functioning of the family system in the context of tobacco smoking. The work provides a theoretical analysis of tobacco smoking as a as a family problem, presents the concept of semantisation of smoking in the family, reveals the psychological structure, patterns and mechanisms of of the family system functioning in case of smoking at different stages of the family life cycle. A complex of psychodiagnostics of the subjective semantics of smoking in the family, the functioning of the family system in smoking and the personality's smoking behaviour. The features of of semantisation of smoking at different levels of family system functioning and its role in actualisation of tobacco behaviour are shown, the characteristics of the family system in smoking at different stages of the family life cycle and their connection with the ideas about the impact of smoking on the implementation of family functions are determined, the typology, psychological structure, family correlates of tobacco behaviour and psychological predictors of smoking cessation are revealed. For psychologists, family counsellors, narcologists, teachers, postgraduate students, students of psychological specialities.
Опис
Ключові слова
психологія сім’ї, сім’я, тютюнопаління, семантизація паління, психодіагностика, family psychology, family, smoking, semantisation of smoking, psychodiagnosis
Цитування
Крамченкова В. О. Сім’я при тютюнопалінні: психологічні закономірності функціонування : монографія / В. О. Крамченкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – 483 с. : табл.