ПАРТИКУЛЯРНА ТА ІНТЕГРАЛЬНА СКЛАДОВІ КУРДСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ІРАКУ)

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Наукова доповідь присвячена аналізу партикулярних та інтегральних тенденцій у курдському національному русі ХХ – початку ХХІ ст. і процесах державотворення Іракського Курдистану. Незважаючи на ідею створення єдиного етнічного Курдистану, задекларовані інтегральні ідеї на практиці зводилися до вузькопартикулярних, зокрема боротьби за автономію курдофонних територій Іраку (Мосул, Ербіль, Дохук, Сулейманія, Кіркук) за відсутності єдності курдизму, наявності різних політичних організацій, кланово-племінної ворожнечі і проявів екстремізму на прикладі діяльності «пешмерга». Научный доклад посвящен анализу партикулярных и интегральных тенденций в курдском национальном движении ХХ – начала ХХІ в. и процессах государственного строительства Иракского Курдистана. Несмотря на идею создания единого этнического Курдистана, задекларированные интегральные идеи на практике сводились к узкопартикулярным, в частности к борьбе за автономию курдофонных территорий Ирака (Мосул, Эрбиль, Дохук, Сулеймания, Киркук) при отсутствии единства курдизма, наличии разных политических организаций, кланово-племенной вражды и проявлений экстремизма на примере деятельности «пешмерга». The scientific report is devoted to the analysis of particularistic and integral trends in the Kurdish national movement in the XX – at the beginning of the XXI centuries and the processes of state building of Iraqi Kurdistan. Despite the idea of creating the united ethnic Kurdistan, the declared integral ideas in practice were reduced to narrow-restricted ideas, in particular to the struggle for the autonomy of Iraqi Kurdophone territories (Mosul, Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Kirkuk) in the absence of Kurdish unity, the presence of different political organizations, clan-tribal hostility and the manifestations of extremism for example the activity of «Peshmerga».
Опис
Ключові слова
курдський національний рух, Близький Схід, Іракський Курдистан, партикулярний націоналізм, інтегральний націоналізм, етнічний Курдистан, автономія, курдофонні території, екстремізм, "пешмерга", курдское национальное движение, Ближний Восток, Иракский Курдистан, партикулярный национализм, интегральный национализм, этнический Курдистан, автономия, курдофонные территории, экстремизм, "пешмерга", the Kurdish national movement, the Middle East, Iraqi Kurdistan, particularistic nationalism, integral nationalism, ethnic Kurdistan, autonomy, Kurdophone territories, extremism, "Peshmerga"
Цитування
Ямпольська Л. М. Партикулярна та інтегральна складові курдського націоналізму в ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі Іраку) / Л. М. Ямпольська // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 6–7 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНПУ : ХНУ, 2017. – С. 133–135.