ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА МОВНОЇ СИНОНІМІЇ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІНОЗЕМНИХ ЛІНГВІСТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто синонімії сучасної китайської мови у наукових працях іноземних лінгвістів. Групу синонімів, які близькі за значенням, називають синонімічним рядом. У ряді виділяється головне слово — домінанта. Ця лексична одиниця повинна бути стилістично та емоційно нейтральною, інші лексеми у ряді набувають експресивне забарвлення та мають різні відтінки значення. Синонімічні ряди допомагають краще провести деталізацію явищ, проблеми синонімії у китайській мові є актуальними для багатьох лінгвістів, тому це явище безупинно досліджується китайськими та іноземними мовознавцями. The publication deals with synonyms of the modern Chinese language in the scientific works of foreign linguists. A group of synonyms that are close in meaning is called a synonymous range. The main word in the row is the dominant word. This lexical unit should be stylistically and emotionally neutral, while the other lexemes in the series acquire an expressive colouring and have different shades of meaning. Synonymous strings help to better detail phenomena, and the problems of synonymy in Chinese are relevant to many linguists, so this phenomenon is constantly being studied by Chinese and foreign linguists.
Опис
Ключові слова
китайська мова, синонімія, синонімічні ряди, Chinese language, synonymy, synonymous series
Цитування
Бунда Д. О. Вивчення явища мовної синонімії сучасної китайської мови у наукових працях іноземних лінгвістів / Д. О. Бунда // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 37–38.