Сучасні музейні практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Сучасні музейні практики» для здобувачів вищої освіти другого «магістерського» рівня містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику лекційних і практичних занять, завдання для самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення. Завдання для самопідготовки допоможуть здобувачам вищої освіти аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Methodological recommendations for the discipline "Contemporary museum Practices" for applicants for higher education of the second "master's" level contain organisational and methodological instructions, a list of tasks for credit modules, a work thematic plan and topics of lectures and practical classes, tasks for for independent work of students in the modular system, questions for questions for discussion. The self-study tasks will help students to analytically comprehend the content of lectures, optimise learning activities during classroom classes, organise self-study, and rationally to rationally prepare for the final assessment.
Опис
Ключові слова
етнографічні музеї, музейні експозиції, методичні рекомендації, ethnographic museums, museum exhibitions, methodological recommendations
Цитування
Сучасні музейні практики : метод. рек. до навч. дисципліни / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад.: С. О. Марцин, Н. П. Нестеренко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 12 с.