ЕКСПРЕСИВНО-ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА У МОВЛЕННІ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ “КОЛИ КУРЯВА СПАДЕ”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто експресивну лексику, яка відіграє важливу роль під час створення мовленнєвого портрету, має провідне значення у зображенні емоцій, ставлення та сприйняття різних ситуацій головними героями твору. Суттєву роль у формуванні мовного портрету головного героя відіграють лексико-стилістичні одиниці, оформлені компелентом та лексеми з високим емоційним забарвленням, а також слова з різними емотівними відтінками, що показують гіперболізацію, звертання та сварливі слова, які допомагають зробити уявлення про особисте ставлення персонажу до його оточуючих. The publication deals with expressive vocabulary, which plays an important role in creating a speech portrait, is of great importance in depicting emotions, attitudes and perception of different situations by the main characters of the work. The lexical and stylistic units decorated with complement and lexemes with high emotional colouring, as well as words with different emotive shades showing hyperbole, appeals and quarrelsome words, play a significant role in the formation of the protagonist's speech portrait, which help to make an idea of the character's personal attitude towards his/her surroundings.
Опис
Ключові слова
експресивна лексика, мовленнєвий портрет, лексема, звертання, expressive vocabulary, speech portrait, lexeme, address
Цитування
Водолажський Д. О. Експресивно-забарвлена лексика у мовленні головного героя роману “Коли курява спаде” / Д. О. Водолажський // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 21–23.