ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ НАСЛІДКІВ ПРИМУСОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
У статті розглядаються можливості і перспективи мінімізації екзистенційних наслідків і етносоціальних ризиків примусового переміщення чи депортації осіб, зокрема, акцент зроблено на виявленні та систематизації фактів вивезення в росію українських дітей. На основі комплексного міждисциплінарного аналізу розкриваються відмінності між етносоціальними і екзистенційними ризиками, узагальнено історичний досвід подолання таких ризиків. Обґрунтовано примусове переміщення дитини як зміну не тільки її громадянського статусу, а й її ідентичності, уявлень про себе, що може спричинити ряд екзистенційних труднощів у подальшій соціалізації та самореалізації. The article examines the possibilities and prospects for minimising the existential consequences and ethno-social risks of forced displacement or deportation of persons, with a particular focus on identifying and systematising the facts of the export of Ukrainian children to Russia. On the basis of a comprehensive interdisciplinary analysis, the differences between ethno-social and existential risks are revealed, and the historical experience of overcoming such risks is summarised. The author substantiates the forced displacement of a child as a change not only in his or her civil status, but also in his or her identity and self-concept, which can lead to a number of existential difficulties in further socialisation and self-realisation.
Опис
Ключові слова
дитина, самоідентифікація, етносоціальні наслідки, екзистенційні ризики, цінності, вимушено переміщені, війна, child, self-identification, ethno-social consequences, existential risks, values, internally displaced persons, war
Цитування
Лугова М. С. Філософське осмислення екзистенційних наслідків примусового переміщення українських дітей / М. С. Лугова // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : кол. моногр. / за заг. ред. І. А. Семенець-Орлової, В. М. Паращенко, О. О. Паращенка. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 146–158.