Методичні рекомендації до проведення науково-дослідної практики магістрантів спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні матеріали призначено для супроводу проходження здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня науково-дослідної практики в закладах вищої педагогічної освіти. У методичних рекомендаціях наведено програму практики, висвітлено вимоги до оформлення звітної документації, подано зразки звітних документів з виконання завдань практики тощо. Призначено для викладачів та магістрантів педагогічних ЗВО. The methodical materials are intended to accompany the students of higher education at the second (master's) level of scientific research practice in institutions of higher pedagogical education. The methodical recommendations provide the practice program, highlight the requirements for drawing up report documentation, provide samples of report documents on the performance of practice tasks, etc. Intended for teachers and master's students of pedagogical higher education institutions.
Опис
Ключові слова
науково-дослідна практика,, здобувачі вищої освіти, вимоги до оформлення наукових статей, вимоги до оформлення бібліографії, research practice, higher education applicants, requirements for the design of scientific articles, requirements for the design of a bibliography
Цитування
Методичні рекомендації до проведення науково-дослідної практики магістрантів спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)» / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; укл.: О. А. Жерновникова, Г. В. Дейниченко, Т. І. Дейніченко ; за ред. О.А. Жерновникової]. – Харків : [б. в], 2023. – 42 c.