Драми життя героїв романів Ґ. Ґріна «Комедіанти» і «Суть справи»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет, Гельветика
Анотація
У статті аналізується еволюція головних героїв роману «Комедіанти» та «Суть справи» англійського письменника XX століття Ґрема Ґріна. Його герої є позитивними або негативними, але головна їхня риса – незвичайність. Світ, що зображується Ґ. Ґріном, отримав в західній літературній критиці образну назву «грінландія». Тема відповідальності людини за долі інших людей становить одну із провідних проблем романів. Події у романі Ґ. Ґріна «Комедіанти» вражають нас своєю схожістю із сьогоденням, вони розгортаються на Гаїті, що має репутацію «республіки терору», де президент оголосив себе довічним диктатором країни, в якій панують страх і беззаконня. Усе це дуже нагадує нам стан Росії. Вторгнувшись до України, путінські війська здійснюють масові репресії, вбивають, катують мирне населення. Сміливі й мужні люди, які зображені в романі, так само як і українці, організовують партизанські загони, борються за перемогу свободи своєї країни. Дія роману «Суть справи» відбувається так само в африканській країні, що була колонією Англії. У романі показано глибоке проникнення у внутрішній світ особистості, де становлення головного героя відбувається через призму його кар’єри. Поступово все більш загострюється внутрішній конфлікт між церковними догмами, службовим боргом – і вимогами людської совісті. Ґ. Ґрін створює книги, насичені ідейними конфліктами, протиборством характерів. У його творчості стикнулися два різновиди роману: по-перше, твори на основі авантюрно-пригодницької фабули, в якій присутні елементи детектива, по-друге, так званий «серйозний» роман, коли поетика жанру роману ґрунтується на художніх образах людей, почуттів, які утворюють загальний образ дійсності. Автор романів приписує своїм героям такі людські якості, як мужність, енергійність, відданість, стійкість, що позитивно оцінюються в будь-якій системі зобов’язань. Саме в цьому полягає секрет успіху письменника. Ґ. Ґрін створює психологічно складні образи героїв, їхній духовний світ багатий і різнобічний. Головне для письменника – дослідження людської психології, моральних колізій, через призму яких вони розглядаються. The article analyzes the evolution of the main characters in "The Comedians" and "The Heart of the Matter" by the twentieth-century English writer Graham Greene. His heroes are either positive or negative, but their main feature is unusualness. The world depicted by Greene has received the figurative name "Greeneland" in Western literary criticism. The theme of human responsibility for the fate of other people is one of the main problems of the novels. The events in Greene's novel" The Comedians" amaze us with their resemblance to the present day, taking place in Haiti, which has a reputation as a "republic of terror," where the president has declared himself a dictator for life, and where fear and lawlessness reign. All of this reminds us very much of the state of Russia. Having invaded Ukraine, Putin's troops are carrying out mass repression, killing and torturing civilians. The brave and courageous people depicted in the novel, likewise Ukrainians, organize guerrilla groups and fight for the victory of freedom in their country. The novel" The Heart of the Matter" is also set in an African country that was a colony of England. The novel shows a deep penetration into a personality's inner world, where the protagonist's formation takes place through the prism of his career. Gradually, the internal conflict between church dogma, duty, and the demands of the human conscience becomes more and more acute. Greene creates books full of ideological conflicts and character confrontations. His work combines two types of novels: firstly, works based on an adventure plot with detective elements, and secondly, the so-called "serious" novel when the poetics of the novel genre is based on artistic images of people and feelings that form a general image of reality. The author of novels ascribes to his characters such human qualities as courage, energy, devotion, and resilience, which are positively evaluated in any system of obligations. This is the secret of the writer's success. G. Greene creates psychologically complex characters, their spiritual world is rich and versatile. The main thing for the writer is the study of human psychology and moral conflicts through the prism of which they are viewed.
Опис
Стаття
Ключові слова
Ґрем Ґрін, «Комедіанти», «Суть справи», сюжет, драма, кохання, зрада, суперечність, художнє мислення, Graham Greene, "The Comedians", "The Heart of the Matter", plot, drama, love, betrayal, contradiction, artistic thinking
Цитування
Приходько В. С. Драми життя героїв романів Ґ. Ґріна «Комедіанти» і «Суть справи» / В. С. Приходько, Ю. О. Божко, Л. А. Карпець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол.: М. В. Мамич (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2023. – № 59, Т. 3. – C. 113–116.