Наука та освіта в дослідженнях молодих учених

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що проходила на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з нагоди Дня науки. Він містить результати теоретичних та емпіричних досліджень молодих учених України в умовах сучасних викликів. Матеріали стануть у пригоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам закладів вищої освіти, практикам у галузі освіти. The collection reflects theses of the 4th International scientific and practical conference for students, postgraduates, doctoral students, young scientists "Science and education in the research of young scientists", which was held on the basis of Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Frying pans on the occasion of Science Day. It contains the results of theoretical and empirical research of young scientists of Ukraine in the conditions of modern challenges. The materials will be useful to scientists, doctoral students, graduate students, teachers, masters and students of institutions of higher education, practitioners in the field of education.
Опис
Ключові слова
концепція успішної освіти, дистанційне навчання, змішане навчання, освітологічні дискурси, фахова педагогічна підготовка, викладання природничих наук, філологічні науки, інформаційні технології, здоров’язбереження, сучасні історичні дискурси, корпоративна культура наукової спільноти, the concept of successful education, distance learning, blended learning, educational discourses, professional pedagogical training, teaching natural sciences, teaching natural sciences, philological sciences, information technologies, health care, modern historical discourses, corporate culture of the scientific community, матеріали конференції, conference proceedings
Цитування
Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 244 с.