Theoretical substantiation of the category "attitude" in psychology

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Relevance of problem. The problem of conceptualization of the category "attitude" is insufficiently studied in modern psychology, which requires determining the place of the concept "attitude" in the scientific terminological apparatus. The aim is to give a theoretical substantiation of the category "attitude" in psychology. Results. The concept of "attitude" was analyzed, showing its place among emotional, motivational, and regulative mental formations. It is underlined that psychologization of a category "attitude" was expressed in gradual filling of its intensional and emotional contents. The motivational-intentional content of attitudes is defined, which is manifested in their ability to reflect the quasineeds of a personality. It is shown that emotional attitude coordinates (synchronizes) cognitive, motivational, psychophysiological, subjective and motor aspects of human activity, thus providing an opportunity to solve any life task. It is defined, that in subjective relations of the person there is a "moment of an estimation", through them and with their help the bias of the person is expressed, that confirms emotional-value fulfillment of relations. Conclusions. Proceeding from the consideration of different scientific strategies of development of the concept "attitude", under the attitude we understand - an internal, phenomenal, active, integral, dynamic position of the personality to itself and the surrounding reality, fulfilled by emotional-evaluation connection and arising (actualized) on the basis of its life experience. Вступ. Проблема концептуалізації категорії «відношення» є недостатньо вивченою у сучасній психології, що вимагає визначення місця поняття «відношення» у науковому термінологічному апараті. Мета – дати теоретичне обґрунтування категорії «відношення» у психології. Результати. Здійснено аналіз поняття «відношення», показано його місце серед емоційних, мотиваційних та регулятивних психічних утворень. Підкреслено, що психологізація категорії «відношення» виразилася в поступовому наповненні її інтенційним та емоційним змістом. Визначено мотиваційно-інтенційний зміст відношень, що проявляється у їх здатності відображати квазіпотреби особистості. Показано, що емоційне відношення координує (синхронізує) когнітивні, мотиваційні, психофізіологічні, суб'єктивні й моторні аспекти діяльності людини, забезпечуючи тим самим можливість розв’язання якого-небудь життєвого завдання. Визначено, що у суб'єктивних відношеннях особистості присутній «момент оцінки», через них і за їх допомогою виражається упередженість людини, що підтверджує емоційно-ціннісне наповнення відношень. Висновки. Виходячи з розгляду різних наукових стратегій розробки поняття «відношення», під відношенням ми розуміємо – внутрішню, феноменальну, активну, інтегральну, динамічну позицію особистості до самої себе та оточуючої дійсності, що наповнена емоційно-оцінним зв’язком та виникає (актуалізується) на основі її життєвого досвіду.
Опис
Ключові слова
attitude, emotional attitude, intentions, subjective relations, functions and properties of relations, відношення, емоційні відношення, інтенції, суб’єктивні відношення, функції і властивості відношень
Цитування
Kuznetsov M. Theoretical substantiation of the category "attitude" in psychology / M. Kuznetsov, I. Lozovyi // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2022. – Вип. 66. – С. 8–23.