Спортивний перфекціонізм: концептуалізація феномену

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження: визначається необхідністю вивчення перфекціонізму у спортсменів як професійно значущою диспозиації. Мета дослідження: концептуалізувати поняття спортивного перфекціонізму та виявити психологічний зміст та практичне втілення його базових характеристик. Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукових літературих джерел, узагальнення теоретичних даних з проблеми дефініції спортивного перфекціонізму). Результати дослідження: у статті представлені результати теоретичного аналізу феномену спортивного перфекціонізму, охарактеризовано його типологічні та структурно-функціональні характеристики. Висновки: Спортивний перфекціонізм є прагненням до досконалості й неперевершеності у спорті, обумовленим завищеними стандартами виконання на тлі критичного ставлення спортсмена до себе і катастрофізацією спортивних невдач, мотивацією високих спортивних досягнень та (чи) страхом невдачі у спорті, особливостями батьківського виховання та критики. Спортивний перфекціонізм проявляється як вимогливість до себе як суб’єкта спортивної діяльності, до інших учасників спортивної діяльності та як переконаність у тому, що вимоги тренера є високими і потребують постійного самовдосконалення. Спортивний перефекціонізм доцільно характеризувати через такі особистісні риси, когніції, диспозиції і поведінкові прояви, які можуть виявлятись в залежності від міри його розвитку загалом та ступеню адаптивності, а саме: схильність до порядку та організованість, схильність до прокрастинації, тривожність, поєднання страха невдачі та вмотивованості на успіх, когніції типу «все або нічого», губристичне прагнення до переваги, схильність порівнювати себе з іншими більш успішними спортсменами, негативне селектування, неадекватність самосприйняття та оцінки власної спортивної діяльності (викривлення когніцій), невпевненість у собі та безпорадність, нестабільність стильових особливостей атрибуцій успіху та невдачі (оптимізм – песимізм), негативне прогнозування спортивної діяльності. Показано, що сензитивним періодом для розвитку спортивного перфекціонізму доцільно вважати підлітковий, що вимагає окремого напряму у психологічному супроводі спортсменів цього віку. Relevance of the research: determined by the need to study perfectionism in athletes as a professionally significant disposition. Aim: to conceptualize the concept of sports perfectionism and to identify the psychological content and practical implementation of its basic characteristics. Methodology: theoretical (analysis of scientific literature sources, generalization of theoretical data on the problem of definition of sports perfectionism). Results: the article presents the results of the theoretical analysis of the phenomenon of sports perfectionism, its typological and structural-functional characteristics are characterized. Conclusions: Sports perfectionism is the pursuit of excellence and perfection in sports, due to inflated standards of performance against the background of the athlete's critical attitude and catastrophic sports failures, motivation for high sports achievements and (or) fear of failure in sports, parenting and criticism. Sports perfectionism manifests itself as demanding of oneself as a subject of sports, to other participants in sports and as the belief that the requirements of the coach are high and require constant self-improvement. It is expedient to characterize sports perfectionism through such personality traits, cognitions, dispositions and behavioral manifestations, which may be manifested depending on the degree of its development in general and the degree of adaptability, namely: tendency to order and organization, propensity to procrastination, anxiety, combination of failure and failure. on success, cognitions such as "all or nothing", humorous desire for superiority, the tendency to compare themselves with other more successful athletes, negative selection, inadequacy of self-perception and evaluation of their own sports (distortion of cognition), self-doubt and helplessness, instability of stylistic features success and failure (optimism - pessimism), negative forecasting of sports activities. It is shown that the sensitive period for the development of sports perfectionism should be considered adolescence, which requires a separate direction in the psychological support of athletes of this age.
Опис
Ключові слова
перфекціонізм, спортивна діяльність, спортивний перфекціонізм, мотивація досягнення, тривожність, спортивні домагання, спортмени підліткового віку, perfectionism, sports activity, sports perfectionism, achievement motivation, anxiety, sports aspirations, adolescent athletes
Цитування
Вдовіченко О. В. Спортивний перфекціонізм: концептуалізація феномену / О. В. Вдовіченко, Г. А. Коломійцев, А. В. Поденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2021. – Вип. 64. – С. 44–61.