The influence academic self-regulation of students on the way of overcoming negative situations

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The relevance of research. In modern educational conditions, it is important for applicants to independently regulate academic activities and find solutions to overcome unforeseen negative situations. The purpose of the study is to reveal the correlation between indicators of ways to overcome negative situations and academic selfregulation. Research methods - The experimental research was carried out on the basis of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. The study involved applicants for education in the area 05 Social and Behavioral Sciences of 1, 3 and 5 courses in the number of 244 persons (187 girls and 57 boys). As a diagnostic material we used the questionnaire "Ways to overcome negative situations" and the adaptation questionnaire of academic self-regulation R. M. Ryan and D. R. Connell. Mathematical and statistical methods were applied in data processing. Results. In a pilot study, it was found that the main ways of overcoming negative situations by subjects of educational and professional activities are self-accusations, problem analysis and self-esteem increase. Academic self-regulation is characterized mainly by external and introjective regulation. Conclusions. According to the results of the study of methods to overcome negative situations, it was found that students more often choose coping strategies of self-blame, problem analysis and search for guilty. During their educational and professional activities, students rely on the emotional sphere, which they direct towards themselves or others. At the same time, while analyzing the problem, students try to retire, seek information, find a solution. Academic self-regulation is characterized by external and introjected regulation. All data indicate that subjects of educational and professional activities are capable of self-organizing activities with the help of constructive coping strategies using the development of emotional intelligence for psychological well-being. Актуальність дослідження. В сучасних умовах навчання для здобувачів освіти важливо самостійно регулювати академічну діяльність та знаходити рішення для подолання непередбачуваних негативних ситуації. Мета дослідження – виявити кореляційні зв'язки показників способів подолання негативних ситуацій та академічної саморегуляцій. Методи дослідження – Експериментальне дослідження проводилось на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди та Української інженернопедагогічної академії. В дослідженні приймали участь здобувачі освіти у галузі 05 Соціальні та поведінкові науки 1, 3 та 5 курсів у кількості 244 чоловік( 187 дівчат та 57 юнаків). В якості діагностичного матеріалу використовувались опитувальник «Способи подолання негативних ситуації» та адаптаційний опитувальник академічної саморегуляції Р. М. Райана і Д. Р. Коннелла. В обробці даних були застосовані математико-статистичні методи. Результати. В ході експериментального дослідження було встановлено, що основними способами подолання негативних ситуації суб’єктами навчально-професійної діяльності являються самозвинувачення, аналіз проблеми та підвищення самооцінки. Академічна саморегуляція характеризується в основному зовнішньою та інтроектованою регуляцією. Висновки. За результатами дослідження способів подолання негативних ситуації було встановлено, що студенти частіше вибирають копінг-стратегії самозвинувачення, аналіз проблеми та пошук винних. Студенти під час навчально-професійної діяльності спираються на емоційну сферу, яку направляють на себе чи на інших. При цьому аналізуючи проблему, студенти намагаються усамітнитись, шукати інформацію, знайти рішення. Академічна саморегуляція характеризується зовнішньою та інтроектованою регуляцією. Всі дані вказують на те що, суб’єкти навчальнопрофесійної діяльності здатні до самоорганізації діяльності конструктивними копінг-стратегіями через розвиток емоційного інтелекту для психологічного благополуччя.
Опис
Ключові слова
overcoming, coping styles, self-regulation, motivation, academic self-regulation, students, подолання, копінг-стилі, саморегуляція, мотивація, академічна саморегуляція, студенти
Цитування
Obukhova N. The influence academic self-regulation of students on the way of overcoming negative situations / N. Obukhova // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 82–93.