Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-філологів до застосування технологій мультимедіа в професійній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У представленій публікації доведено, що в умовах активної інформації середньої та вищої освіти особливої актуальності набуває проблема формування готовності майбутніх учителів-філологів до застосування технологій мультимедіа в професійній діяльності. У процесі проведення дослідження визначено, що комплексно проблему формування готовності майбутніх учителів-філологів до використання технологій мультимедіа впрофесійній діяльності вчені не досліджували. Тому існує потреба у виявленні організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішність цього процесу. Метою статті є виявлення й теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів філологічних предметів до використання технологій мультимедіа в професійній діяльності. Під час здійснення науково-дослідницької діяльності застосувалися різні теоретичні (аналіз, зіставлення, узагальнення теоретичних положень учених з обраної проблеми дослідження) та емпіричні (анкетування, спостереження, бесіди, експерте оцінювання) методи дослідження. У статті під організаційно-педагогічними умовами розуміємо сукупність чинників, методів, організаційних засобів, спеціально створених засобів, ситуацій, які уможливлюють успішне досягнення очікуваного результату внаслідок реалізації професійної підготовки майбутніх учителівфілологів. У дослідженні зроблено висновок про те, що успішне формування готовності майбутніх учителів-філологів до застосування технологій мультимедіа в професійній діяльності здійснюється шляхом створення таких організаційно-педагогічних умов, як: забезпечення мультимедійного супроводу професійної підготовки майбутніх учителів-філологів; залучення їх до створення мультимедійних проєктів з урахуванням специфіки мовної картини світу; набуття здобувачами вищої філологічної педагогічної освіти досвіду використання мультимедійних технологій у квазіпрофесійній освітній діяльності. У подальшій дослідницькій роботі планується представити результати експериментальної перевірки визначених організаційнопедагогічних умов. In the presented publication it is proved that under the conditions of active information of secondary and higher education the problem of formation of future teachers-philologists readiness for the application of multimedia technologies in professional activity is of special interest. In the course of the research it was determined that the complex problem of forming the readiness of future teachers of philology to use multimedia technologies in professional activities has not been studied by scientists. Therefore, there is a need to identify organizational and pedagogical conditions that ensure the success of this process. The purpose of the article is to identify and theoretically substantiate the organizational and pedagogical conditions for the formation of the readiness of future teachers of philological subjects to use multimedia technologies in professional activities. Various theoretical (analysis, comparison, generalization of theoretical ideas of scientists on the selected research problem) and empirical (questionnaires, observations, interviews, expert evaluation) research methods were used during the research. In the article under organizational and pedagogical conditions we understand a set of factors, methods, organizational tools, specially created tools, situations that allow successful achievement of the expected result due to the implementation of professional training of future teachers of philology. The study concludes that the successful formation of the readiness of future teachers of philology to use multimedia technologies in professional activities is carried out by creating the following organizational and pedagogical conditions: providing multimedia support for future training of future teachers of philology; involving them in the creation of multimedia projects taking into account the specifics of the linguistic picture of the world; acquisition of experience in the use of multimedia technologies in quasiprofessional educational activities by students of higher philological pedagogical education. In further research we are going to present the results of experimental verification of certain organizational and pedagogical conditions.
Опис
Ключові слова
організаційно-педагогічні умови, готовність, майбутній учитель-філолог, технології мультимедіа, професійна діяльність, organizational and pedagogical conditions, readiness, future teachers-philologists, multimedia technologies, professional activity
Цитування
Власова В. П. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-філологів до застосування технологій мультимедіа в професійній діяльності / В. П. Власова, А. С. Ткачов // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 42–51.