Особливості формування правосвідомості майбутніх вчителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються суттєві зміни у підготовці майбутніх вчителів, що ґрунтуються на компетентнісному підході. Особлива увага приділяється формуванню правосвідомості майбутніх вчителів, яка включає знання основ законодавства, прав людини та уміння їх захищати; зміни спрямовані на формування громадянської компетентності, утвердження національної та громадянської ідентичності, а також підвищення значення медіаосвіти. Високий рівень правосвідомості забезпечить повагу до прав і свобод кожного учасника освітнього процесу, актуалізує здатність захищати права учнів у разі їх порушення та надасть можливість вирішувати конфлікти у правових рамках. The article discusses significant changes in the preparation of future teachers that are based on a competency-based approach. Special attention is paid to the formation of legal consciousness of future teachers, which includes knowledge of the basics of legislation, human rights, and the ability to protect them. In addition, the changes are aimed at developing civic competence, promoting national and civic identity, and increasing the importance of media education. A high level of legal consciousness will ensure respect for the rights and freedoms of each participant in the educational process, activate the ability to protect the rights of students in case of their violation, and provide an opportunity to resolve conflicts within the legal framework.
Опис
Ключові слова
правосвідомість, правова культура, громадянська компетентність, медіаосвіта, legal consciousness, legal culture, civic competence, media education
Цитування
Микитюк С. О. Особливості формування правосвідомості майбутніх вчителів / С. О. Микитюк // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 157–163.