Генерація першого покоління жінок-археологів: жіночий вимір вищої археологічної освіти в Україні першої чверті ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу становлення вищої археологічної освіти в Україні першої чверті ХХ ст. крізь призму жіночого виміру. Основна увага зосереджується на функціонуванні історико-філологічного відділення Київських вищих жіночих курсів при Університеті Святого Володимира та Київського археологічного інституту як перших осередків, де жінки мали змогу здобувати вищу освіту у царині археології. The article is devoted to the analysis of the formation of higher archaeological education in Ukraine in the first quarter of the 20th century. through the prism of the female dimension. The main focus is on the functioning of the historical and philological department of the Kyiv Higher Women's Courses at the University of St. Volodymyr and the Kyiv Archaeological Institute as the first centers where women had the opportunity to obtain higher education in the field of archaeology.
Опис
Ключові слова
вища освіта, археологічна освіта, кар’єра, українські історикині, науково-дослідна робота, жіноча історія, історія освіти, higher education, archaeological education, career, Ukrainian historians, research work, women's history, history of education
Цитування
Матей Ю. Ф. Генерація першого покоління жінок-археологів: жіночий вимір вищої археологічної освіти в Україні першої чверті ХХ ст. / Ю. Ф. Матей // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 145–156.