ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування засобів мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня. Здійснено аналіз та систематизацію науково-педагогічних джерел з досліджуваної проблеми за напрямами. Надано дефінітивну характеристику ключових понять дослідження «формування», «засіб», «мовлення», «спілкування», «діти старшого дошкільного віку», «ЗНМ» та дотичних понять. Виокремлено та оприлюднено науковий апарат індивідуального магістерського дослідження на тему: «Формування засобів мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня». The publication deals with the formation of means of speech communication in preschool children with generalised underdevelopment of speech of the III level. The analysis and systematisation of scientific and pedagogical sources on the studied problem by directions is carried out. A definitional characteristic of the key concepts of the study "formation", "means", "speech", "communication", "senior preschool children", "SLI" and related concepts is given. The scientific apparatus of an individual master's research on the topic: "Formation of means of speech communication in preschool children with III level of SEN" was identified and published.
Опис
Ключові слова
спілкування, розвиток мовлення, діти з особливими освітніми потребами, порушення мовлення, логопедія, communication, speech development, children with special educational needs, speech impairment, speech therapy
Цитування
Кулик А. С. Теоретичне обґрунтування проблеми формування засобів мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку із ЗНМ III рівня / А. С. Кулик // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 428–433.