ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА ЗІ СТИМУЛЯЦІЄЮ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто порушення мовленнєвого розвитку, які заважають дитині повноцінно спілкуватися та перебувати у соціумі. Стимуляція мовленнєвої активності у дітей молодшого віку з порушенням мовлення – це важкий тривалий процес, що включає в себе поетапне формування у них всіх ліній психомоторного розвитку, систему корекційних заходів і спеціальних методів та прийомів розвитку мовлення. Вони допомагають стимулювати мовленнєву активність дитини і дозволять, в більшості випадків компенсувати її мовленнєве порушення. Найпоширенішими методами стимуляції мовленнєвої активності є логоритмічні заняття, музикотерапія, імітація звуків, співи, складання пазлів. The publication deals with speech development disorders that prevent a child from fully communicating and being in society. Stimulation of speech activity in young children with speech impairment is a difficult and lengthy process that includes the gradual formation of all lines of psychomotor development, a system of corrective measures and special methods and techniques for speech development. They help to stimulate the child's speech activity and, in most cases, compensate for his or her speech impairment. The most common methods of stimulating speech activity are logorhythmic exercises, music therapy, imitation of sounds, singing, and puzzles.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, корекційно-розвивальна робота, логопедія, діти дошкільного віку, speech development, correctional and developmental work, speech therapy, preschool children
Цитування
Довженко А. О. Логопедична робота зі стимуляцією мовленнєвої активності у дітей молодшого віку / А. О. Довженко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 356–359.