ПОНЯТТЯ ПРО МЕЗОННУ ТЕОРІЮ ЯДЕРНИХ СИЛ. СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МОДЕЛІ ЮКАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто механізм ядерної взаємодії за допомогою віртуальних частинок - мезонів. Мезонна модель ядерних сил, побудована на припущенні про те, що нуклони обмінюються ще не відкритими частинками, які було названо π-мезони, яка була запропонована японським фізиком Хідекі Юкава. The theses considers the leading provisions of the organization of mixed education in institutions of higher education. Approaches to defining the essence of the concept of "blended learning" are presented. The principles and methods of organizing mixed learning in the conditions of the university space are characterized.
Опис
Ключові слова
теорія Юкави, сильна взаємодія, віртуальний мезон, π-мезони, потенціал ядерної взаємодії, Yukawa’s theory, strong interaction, virtual meson, π-mesons, рotential of nuclear interaction
Цитування
Юрченко О. В. Поняття про мезонну теорію ядерних сил. Сучасний розвиток моделі Юкави / О. В. Юрченко, К. А. Ковічинська // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 336–338.