МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах авторами запропоновано авторську методику застосування інформаційних технологій та технічних засобів навчання при вивченні шкільного курсу фізики. Підґрунтям розробленої методики є група принципів та спеціальних методів навчання: методи, спрямовані на організацію діяльності учнів для отримання, зберігання, збору інформації; методи, створені задля організації діяльності учнів до застосування інформації. In theses, the authors proposed the author's method of using information technologies and technical teaching aids when studying a school physics course. The basis of the developed methodology is a group of principles and special teaching methods: methods aimed at organizing the activities of students to obtain, store, collect information; methods created to organize students' activities to apply information.
Опис
Ключові слова
методика, шкільний курс фізики, учні, принципи навчання, методи навчання, methodology, school physics course, students, learning principles, learning methods
Цитування
Масич В. В. Методика застосування інформаційних технологій та технічних засобів навчання при вивченні шкільного курсу фізики / В. В. Масич, О. С. Ваб’я // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 269–271.