Лексика інформаційно-комунікаційної сфери в українській мовній картині світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано основні групи спеціальної лексики інформаційно-комунікаційної сфери; здійснено аналіз термінів, професіоналізмів, номенів, сленгізмів як специфічних лексичних одиниць галузі інформаційних технологій; виявлено основні чинники, що зумовили їхню появу в сучасній українській мовній картині світу; визначено співвідношення понять «сленг» і «жаргон». Попри значну кількість наявних дефініцій сленгу та жаргону, констатуємо відсутність єдиної позиції лінгвістів щодо визначення сутності цих понять. Проблема виділення основних лексичних складників фахової мови, класифікація спеціальної лексики, теоретичний опис основних її груп і підгруп, вивчення їхніх подібностей і відмінностей залишається дискусійною і потребує подальших наукових досліджень. На сучасному етапі розвитку лексики інформаційно-комунікаційної сфери є потреба в уніфікації та стандартизації комп’ютерних термінів, необхідність представити її у вигляді впорядкованої системи, яка б відповідала сучасному рівню розвитку науки і запитам практики. Коло окреслених питань викликає потребу подальших наукових розвідок проблеми й зумовлює актуальність дослідження. The work analyzes the main groups of special vocabulary in the information and communication sphere; the analysis of terms, professionalisms, nomens, slangisms as specific lexical units of the field of information technologies was carried out; the main factors that led to their appearance in the modern Ukrainian linguistic picture of the world were revealed; the relationship between the concepts of "slang" and "jargon" is defined. Despite the large number of existing definitions of slang and jargon, we note the absence of a single position of linguists regarding the definition of the essence of these concepts. The problem of identifying the main lexical components of the specialized language, the classification of special vocabulary, the theoretical description of its main groups and subgroups, the study of their similarities and differences remains debatable and requires further scientific research. At the current stage of the development of the vocabulary of the information and communication sphere, there is a need for unification and standardization of computer terms, the need to present it in the form of an ordered system that would correspond to the current level of scientific development and the demands of practice. The range of outlined questions calls for further scientific exploration of the problem and determines the relevance of the research.
Опис
Ключові слова
термін, терміносистема, термінологія, інформаційно-комунікаційна сфера, професіоналізми, сленгізми, сленг (жаргон), комп’ютерний сленг, англізми, term, term system, terminology, information and communication sphere, professionalisms, slangisms, slang (jargon), computer slang, anglicisms
Цитування
Саніна-Мокренко О. В. Лексика інформаційно-комунікаційної сфери в українській мовній картині світу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.01 Філологія. Укр. мова і л-ра / О. В. Саніна-Мокренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 79 с.
Колекції