ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИЦІ В ЗЗСО В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвиток інклюзивної освіти є одним із пріоритетних завдань більшості країн світу. Вчені по-різному оцінюють практики спільного навчання дітей із нормальним і порушеним розвитком, пропонують власні оригінальні технології інтеграції дитини з обмеженими можливостями здоров'я. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні застосування сучасних освітніх технологій при навчанні фізиці учнів в ЗЗСО в умовах інклюзивної освіти. Об'єктом дослідження є інклюзивна освіта. Предметом дослідження є навчання фізиці учнів в умовах інклюзивної освіти. Гіпотеза дослідження: якщо навчання фізиці у ЗЗСО здійснюватиметься з використанням сучасних освітніх технологій в умовах інклюзивної освіти, це забезпечить ефективніше засвоєння учнями знань і умінь з фізики. Методи дослідження: аналіз і синтез, метод порівняння й аналогій, систематизація та класифікація, вивчення й узагальнення практичного досвіду. The development of inclusive education is one of the priority tasks of most countries of the world. Scientists evaluate the practices of joint education of children with normal and impaired development in different ways, and offer their own original technologies for the integration of children with health disabilities. The purpose of the research is the theoretical justification of the application of modern educational technologies in the teaching of physics to students in ZZSO in the conditions of inclusive education. The object of research is inclusive education. The subject of the research is the teaching of physics to students in the conditions of inclusive education. The hypothesis of the study: if the teaching of physics in ZZSO will be carried out using modern educational technologies in the conditions of inclusive education, it will ensure more effective assimilation of knowledge and skills in physics by students. Research methods: analysis and synthesis, method of comparison and analogies, systematization and classification, study and generalization of practical experience.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, сучасні освітні технології, соціальна інтеграція, inclusive education, modern educational technologies, social integration
Цитування
Ларіна Л. О. Особливості організації навчання фізиці в ЗЗСО в умовах інклюзивної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Фізика) / Л. О. Ларіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 52 с. : іл.
Колекції