Триєдині пріоритети сталого розвитку підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), Харківський торговельно-економічний інститут (ХТЕІ) КНТЕУ
Анотація
В доповіді розкривається тема триєдиних пріоритетів сталого розвитку підприємства. Взаємозв’язок триєдиної стратегії сталого розвитку підприємства у послідовності «критерії - результат» передбачає визначення ключових параметрів, що не суперечать одне одному, а навпаки синергетично спрацьовують на оптимальний ефект. Керуючись принципом сталого розвитку, в основу стратегії можуть бути закладені такі параметри або критерії оптимізації з позиції єдності цілей і результатів функціонування фірми: економічні (планування й управління витратами, прибутком, розрахунок й аналіз показників ефективності) ; екологічні (врахування нормативів споживання ресурсів, викидів, відходів, дотримання нормативів якості продукції) ; соціальні (заробітна плата, умови праці, політика зайнятості). Загальні результати такої політики передбачають: зниження виробничих та експлуатаційних витрат, підвищення якості продукції, лідерство у швидкості поставок і реагування на зміну вимог ринку, уникнення катастроф та фінансового банкрутства (базисні критерії) ; забезпечення довгострокової конкурентоспроможності фірми за допомогою зміцнення існуючого та формування нового потенціалу ефективності, наприклад, імідж, компетенції, частка ринку тощо (стратегічні критерії). Розроблена класифікація є загальною (абстрактною) та може бути інструментом для вибору підходу до оптимізації. Вона дозволяє поєднати різні стратегії виходячи з пропорційності актуальних на певний час завдань. Можлива також періодична зміна співвідношень залежно від внутрішніх та зовнішніх змін у функціонуванні підприємства. Першоосновою розвитку комерційного підприємства є формування попиту на його продукцію чи послуги, тому всі функціональні системи повинні бути організовані таким чином, щоб довготривало забезпечити задоволення потреб покупців. Виходячи з цього закладаються цілі і завдання розвитку підприємства. В докладе раскрывается тема триединых приоритетов устойчивого развития предприятия. Взаимосвязь триединой стратегии устойчивого развития предприятия в последовательности «критерии - результат» предусматривает определение ключевых параметров, которые не противоречат друг другу, а наоборот синергетически срабатывают на оптимальный эффект. Руководствуясь принципом устойчивого развития, в основу стратегии могут быть заложены такие параметры или критерии оптимизации с позиции единства целей и результатов функционирования фирмы: экономические (планирование и управление затратами, прибылью, расчет и анализ показателей эффективности); экологические (учет нормативов потребления ресурсов, выбросов, отходов, соблюдение нормативов качества продукции); социальные (заработная плата, условия труда, политика занятости). Общие результаты такой политики предусматривают: снижение производственных и эксплуатационных затрат, повышение качества продукции, лидерство в скорости поставок и реагирования на изменение требований рынка, во избежание катастроф и финансового банкротства (базисные критерии); обеспечение долгосрочной конкурентоспособности фирмы посредством укрепления существующего и формирование нового потенциала эффективности, например, имидж, компетенции, доля рынка и т. д. (стратегические критерии). Разработаная классификация является общей (абстрактной) и может быть инструментом для выбора подхода к оптимизации. Она позволяет совместить разные стратегии исходя из пропорциональности актуальных на время задач. Возможна также периодическая смена соотношений в зависимости от внутренних и внешних изменений в функционировании предприятия. Первоосновой развития коммерческого предприятия является формирование спроса на его продукцию или услуги, поэтому все функциональные системы должны быть организованы таким образом, чтобы длительно обеспечить удовлетворение потребностей покупателей. Исходя из этого закладываются цели и задачи развития предприятия.
Опис
Ключові слова
стратегія оптимального розвитку, економічний розвиток, екологічні цілі розвитку, сталий розвиток, стратегия оптимального развития, экономическое развитие, экологические цели развития, устойчивое развитие, optimal development strategy, economic development, environmental development goals, sustainable development
Цитування
Соляр В. В. Триєдині пріоритети сталого розвитку підприємства / В. В. Соляр // Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності : зб. тез доп. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 70-річчю КНТЕУ, Харків, 17-18 листоп. 2016 р. / Київ. нац. торг.-економ. ун-т (КНТЕУ), Харк. торг.-економ. ін-т КНТЕУХ ; [редкол.: К. Д. Гурова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : КНТЕУ : ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 45–46.