ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ТЕХНІК НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах висвітлено аспекти вивчення графічного мистецтва як засобу формування естетичного сприйняття майбутніх учителів мистецьких дисциплін. В сучасних умовах дистанційного навчання педагог з урахуванням особливостей вивчення графічних технік на практичних заняттях обирає теми, які можна перенести на самостійне опрацювання студентами, ущільнює теми, простіші для засвоєння, і навпаки – визначає ті, що потребують детальнішого вивчення. The theses highlight the aspects of studying graphic art as a means of forming the aesthetic perception of future teachers of art disciplines. In modern conditions of distance education, the teacher, taking into account the peculiarities of studying graphic techniques in practical classes, chooses topics that can be transferred to independent study by students, condenses topics that are easier to master, and vice versa - identifies those that require more detailed study.
Опис
Ключові слова
графічне мистецтво, естетичне виховання, графічні техніки, graphic art, aesthetic education, graphic techniques
Цитування
Лісунова Л. В. Особливості вивчення графічних технік на практичних заняттях в умовах дистанційного навчання / Л. В. Лісунова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 242–243.