ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЧИСЛОМ НУЛЬ У РОСІЙСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ МОВАХ ЯК ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВІДСУТНІСТЬ»

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі здійснено комплексне структурно-семантичне дослідження особливостей використання числівника нуль у складі сталих виразів як експлікації поняття «відсутність» у російській та китайській фразеології. У Вступі визначено мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, указано новизну, теоретичну значущість та практичну цінність роботи. Також визначено актуальність вивчення фразеологізмів з числовим компонентом нуль як посилення інтересу когнітивної лінгвістики – розвідку проведено саме в цьому напрямку – до вивчення лінгвокультурного потенціалу сталих виразів у формуванні мовних картин світу неспоріднених мов, до яких і належать російська та китайська. У першому розділі обґрунтовані теоретичні засади поставленої у дослідженні проблеми: з’ясовано числову символіку нуля в сло’янських і китайській мовах, причини й час виникнення числа нуль у різних етносах, зроблено огляд наукової літератури з лінгвістики, присвяченій вивченню фразеологізмів з числовими компонентами. У другому розділі проведено безпосередньо лінгвістичний аналіз зазначених фразеологічних одиниць. Мовний матеріал – фразеологізми обраних для порівняння мов із зазначеною семантикою – розглянуто в компаративному аспекті, що уможливило вказати спільні та відмінні риси в репрезентації мовної картини світу двох етносів. Лінгвокультурологічна інтерпретація дала змогу виявити загальний негативний аксіологічний компонент у проаналізованих фразеологізмах. Третій розділ присвячено практичному вивченню фразеологізмів з числом нуль в студентській іноземній аудиторії. Визначено роль засвоєння фразеологізмів для вдосконалення комунікативної компетентності другої мовної особистості. Сучасні методики вивчення усталених виразів описано на матеріалі фразеологізмів з числовим компонентом нуль. Представлено розробку поза аудиторного заходу «Фразеологізми з числом нуль», яка спрямована на розширення знань з фразеології здобувачів-іноземців, закріплення умінь та навичок використання аналізованих фразеологізмів у мовленні, що сприяє вдосконаленню комунікаційної компетентності іноземних студентів. In the master's thesis, a complex structural and semantic study of the peculiarities of the use of the numeral zero in the composition of constant expressions as an explanation of the concept of "absence" in Russian and Chinese phraseology was carried out. The Introduction defines the purpose, task, object, subject of research, indicates the novelty, theoretical significance and practical value of the work. The relevance of the study of phraseological units with a numerical component of zero has also been determined as an increase in the interest of cognitive linguistics - research was conducted in this direction - to the study of the linguistic and cultural potential of fixed expressions in the formation of linguistic pictures of the world of unrelated languages, which include Russian and Chinese. In the first chapter, the theoretical foundations of the problem posed in the research are substantiated: the numerical symbolism of zero in the Sloyan and Chinese languages, the reasons and time of the occurrence of the number zero in different ethnic groups are clarified, a review of the scientific literature on linguistics devoted to the study of phraseological units with numerical components is made. In the second section, a direct linguistic analysis of the specified phraseological units is carried out. Linguistic material - phraseological units of languages selected for comparison with the specified semantics - was considered in a comparative aspect, which made it possible to indicate common and distinctive features in the representation of the linguistic picture of the world of two ethnic groups. The linguistic and cultural interpretation made it possible to identify a general negative axiological component in the analyzed phraseological units. The third section is devoted to the practical study of phraseological units with the number zero in the student foreign audience. The role of learning idioms for improving the communicative competence of a second language personality is determined. Modern methods of studying fixed expressions are described on the material of phraseological units with a numerical component of zero. The development of the out-of-class event "Phraseologisms with the number zero" is presented, which is aimed at expanding the knowledge of phraseology of foreign applicants, consolidating the skills and abilities of using the analyzed phraseological units in speech, which contributes to the improvement of communication competence of foreign students.
Опис
Ключові слова
фразеологізм, поняття «відсутність», компаративний аспект, лінгвокультурологія, аксіологічний компонент, російська мова, китайська мова, методики вивчення фразеологізмів, комунікативна компетентність, phraseological unit, notion “absence”, comparative aspect, cultural linguistics, axiological component, Russian, Chinese, methods of studying idioms, communicative competence
Цитування
У Хунлі. Фразеологізми з числом нуль у російській та китайській мовах як позначення поняття "відсутність" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) / Хунлі У ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зарубіж. літ. та слов'ян. мов ім. проф. М. Гетманця. – Харків, 2022. – 60 с.
Колекції