ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧАМ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто вивчення англійської юридичної мови професійного спрямування для здобувачів юридичних факультетів. Умовами для професійно орієнтованого навчання іноземної мови здобувачів, що навчаються на юридичних факультетах є ознайомлення їх із загальною та юридичною терміносистемами права, читання аутентичних текстів, формування в них навичок самостійної роботи зі створення індивідуального словника, оволодіння навичками усного професійного спілкування на прикладах найпоширеніших ситуацій повсякденного спілкування, необхідних для професійної комунікації. The publication deals with the study of the English legal language for professional purposes for law students. The conditions for professionally oriented foreign language teaching for students studying at law faculties is to familiarise them with the general and legal terminology of law, reading authentic texts and legal terminology of law, reading authentic texts, developing their skills independent work on creating an individual vocabulary, mastering oral communication skills professional communication on examples of the most common situations of everyday communication necessary for professional communication.
Опис
Ключові слова
англійська мова, юридична освіта, європейський освітній простір, професійне спрямування, English language, legal education, European educational space, professional orientation
Цитування
Задихайло О. Особливості викладання англійської мови здобувачам юридичної освіти в контексті інтеграції України у європейський освітній простір / О. Задихайло // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 73–75.