ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ПРАВНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто юридичну клінічну освіту, адже саме юридичні клініки гармонійно поєднують у собі кілька функцій: навчальну, правопросвітницьку та координаційну. Юридична клініка – це не що інше, як створюване в межах закладу освіти професійне середовище в комплексі з усім необхідним для психологічної адаптації до неї студента і практичного навчання. Водночас, юридична клініка забезпечує методично коректне формування початкового професійного досвіду. Як свідчать результати моніторингових досліджень клінічна юридична освіта сприяє виробленню корпоративної культури, толерантності спілкування між студентами, викладачами і клієнтами; сприяє формуванню соціальної активності, дисциплінованості, відповідальності за отриману справу, пунктуальності, професіоналізму і практичних навичок. The publication focuses on legal clinical education, because legal clinics harmoniously combine several functions: educational, legal education and coordination. A legal clinic is nothing more than a professional environment created within an educational institution professional environment with everything necessary for psychological adaptation to it and practical training. At the same time, the legal clinic provides methodologically correct formation of initial professional experience. According to the results of monitoring studies, clinical legal education contributes to development of corporate culture, tolerance of communication between students teachers and clients; promotes social activity and discipline, responsibility for the case, punctuality, professionalism and practical skills.
Опис
Ключові слова
юридична клінічна освіта, правнича професія, інноваційна діяльність, інтерактивне навчання, інтерактивне виховання, legal clinical education, legal profession, innovation, interactive learning, interactive education
Цитування
Головань Т. Г. Юридична клінічна освіта в контексті сучасних викликів глобалізованої правничої професії / Т. Г. Головань // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 48–52.