ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано такі прийоми підвищення мотивації учнів у вивченні математики як показ практичної значущості навчального матеріалу, що вивчається, цікавих фактів, задач, розв’язування яких створює позитивне ставлення учнів до предмету тощо; з’ясовано можливості застосування ігрових технологій на уроках математики задля підвищення цікавості до предмета, стимуляції пізнавальної діяльності учнів тощо. The theses characterize such methods of increasing students’ motivation in learning mathematics as showing the practical significance of the studied material, interesting facts, problems, the solution of which creates a positive attitude of students to the subject, etc.; the possibilities of using game technologies in mathematics lessons to increase interest in the subject, to stimulate students' cognitive activity, etc. have been clarified.
Опис
Ключові слова
навчання математики, мотивація, гейміфікація, teaching mathematics, motivation, gamification
Цитування
Дейніченко Т. І. Підвищення мотивації учнів до навчання на уроках математики / Т. І. Дейніченко, Г. А. Кабанська,О. С. Суботіна // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 124–126.