СУЧАСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито суть системи фізичного виховання школярів КНР. Вивчено особливості організації занять школярів із фізичного виховання КНР. Доведено, що в КНР активно розробляється і впроваджується система державних нормативів. Іспити з фізичної підготовки стають нормою для переходу на усі наступні ланки освіти, у тому числі й до вищих навчальних закладів. Приклад КНР у побудові та реалізації системи фізичного виховання школярів є показовим і вкрай перспективним. The essence of the system of physical education of schoolchildren in the People's Republic of China is revealed. The peculiarities of organization of Physical Education classes for schoolchildren in the People’s Republic of China are studied. It is proved that the PRC actively develops and implements the system of state standards. Examinations in Physical Education become the norm for the transition to all subsequent levels of education, including to higher education institutions. An example of the PRC in building and implementing the system of Physical Education for schoolchildren is indicative and extremely perspective.
Опис
Ключові слова
модернізація, фізична культура, концепція, національні традиції, modernization, physical culture, concept, national traditions
Цитування
Ван Сяофей. Сучасна модернізація шкільної фізичної культури КНР / Ван Сяофей // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 139–141.